Néha a vágyakozás szárnyakat ad,
melyen az igazság igazzá válik,

Néha az igazság az,
ami vágyódnunk késztet utána.


Frederick Buechner

Aktuális

Lássalak csak téged

Avilai Teréz imája:
Lássalak csak téged, Jézusom, te drága,
Lássalak csak téged, Haljak meg utána.

Apokrifok 8. – Ablak

Bíztatni akart. Az ablakon talán egy kis fény, még hozzánk is becsoroghat.

Isten nagy vágya

P. Pizabbala: A mágusok vágya akkor teljesedik be, amikor útjuk találkozik a kinyilatkoztatással. Ez Isten epifániája.

Három kincsed

W. Stinissen: Semmiséged, csended, bűnöd elismerése alkalmat ad Istennek, hogy azzá tegyen, aki teérted lenni akar.

Apokrifok 7. – Idő

Mivégre a sok történet, az a sok fohász? Istennek annyi igéje halt el bennem, hogy arra még emlékezni is gyötrelem.

Simeon szemei

“Meglátta szemem üdvösségedet”, mondja végül. Addigra már tetőtől talpig csupa látásba merítkezett.

Utolsó kívánság

Siralomházban mulatok, pincérem az Isten … Földi vágyak nem fűtenek, de bensőm gyakran didereg.

Apokrifok 6. – Stigma

Valahányszor sebzettséggel találkozott, rég elfeledett sebeiből szivárogni kezdett a vér.

Kegyelem

Sokszor elképzelte: odaáll és elmondja a történetét, de sosem tette meg. Mert ha kinyitja a lelkét, akkor már nagyon fájna, ahogy sorban rádobják a követ.

Apokrifok 5. – Ember

Ha közelebb akarsz kerülni Istenhez, menj közelebb az emberekhez. Istennek emberszaga van.

Apokrifok 4. – Közelebb

Te sohasem leszel illő az Íráshoz, barátom. Nem te illeszkedsz hozzá, hanem az Írás kezd hozzád közelebb férkőzni.

Apokrifok 3. – Alku

De nem talált sem húsz, sem tíz igaz embert. Csak egy keresztrefeszített férfit.

Apokrifok 2. – Imabolt

Egy visszajáró, hűséges kuncsaft lép be a boltba. A polcokon mindenféle ima. A kiszolgálók finom lelki érzékenységgel kikevernek bármit.

Apokrifok 1. – Szeretni

Hogy kell egymást szeretni, Uram? És a pofozkodással hogy van, ennyire bárgyúnak kell lenni?

Hagyjatok magamra Istennel

Hadd legyek sziget,
szentül, fenntartva Neked,
Isten, egyedül Veled.

A padon: mélység és magasság között

Ahogy lelkem megszokta a csendet az imádságos elvonuláson, Isten mélysége és magassága egyre hallhatóbban kezdett beszélni hozzám.

A lelki élet elmélyülésének útján

A Megnemismert felhője: egy ismeről hang a 14. századból.

Az Úr Krisztus békessége menjen veled

A Northumbria Community reggeli áldása. A Drogterápiás Otthonban, mikor egy terápiát végzett lakót útnak indítunk, mindig elmondom.

Az ima tanítása

A tiszta imát csak belülről lehet ismerni. A találkozásról nem is az ember tanúskodik, hanem Isten.

Ha tőled egészen áttüzesedném

Kempis Tamás imája a Krisztus követése című művéből.

Jégvirágon túl

Készítettem egy “Jézus nagy pillanatai” képregényszerű karácsonyi üdvözlőlapot. Túl térítős lett? – kérdeztem pár barátomat.

Kyrie

Egyiptomi kopt keresztény ének: Ő ki égnek s földnek Ura zsenge testbe alászálla … Zsenge teste megtöretik, értetek váltságul adatik.

Az egyszerűség felé

Bözsi néni azt tanította, hogy ami igaz az egy-szerű. Egységes. Azóta ezt tanulom.

Egység a különbözőségben

Wilfrid Stinissen: “Nem a hasonlóság alkot egységet, hanem a szeretet, mert összhangba hozza az eltérő adottságokat. “

Beszédtöredék a szerelemről

A Messiás eljövetelét semmi más nem teszi ennyire őrülten beválalóssá, ennyire felszabadultá csak a szerelem.

Tündökölj!

A fa alatt idén nem volt igazán ajándék, kettesben ünnepelt a karácsonyfával. Aztán kinyitotta a Szentírást …

Sík Sándor: XIII. Stáció

Ez egy olyan stáció, ami időtlen: megállít, ott tart. Megrendülten, csodálva. Karácsony és Húsvét titka előtt.

The Fall

A bukás. A bűnbeesés. Mulandóság, ősz. Esés, hullás, zuhanás. A mindenből a végesbe születése által.

Nem céltalan és nem esztelen

De az emberben vesztegléssé és türelmetlenséggé fajult a várakozás. És szivárogni kezdett az idő.

Keresztúr, télen

Keresztúr télen a legszebb…Mikor őt is átöleli végre a vén hó…S nagy pelyhekben hull a csend, az Ő kézjegye.

A karácsonyi ikon előtt

Olyan sok teológiai mélységet és magasságot hordoz. Tanít, megsimogat és felemel Istenhez, aki emberré lett.

Maradjatok

Nem azt mondod, akarjatok, szerezzetek, markoljatok … Időzés, fülelés, meg- és közelengedés. Gyengéd nesztelenség.

Boldog vagy-e az Istenkapcsolatodban?

IVK kerekasztalbeszélgetés Kovács Endrével, Sefcsik Zoltánnal és Végh Csengével, moderál Nyikos Anna.

Isten igaz története

David Lynch filmje a másikért megtett útról szól. Az Érkezőt várjuk, az egyre közeledőt, miközben peregnek a mindennapok.

Gyerekjáték

Jézus leguggolva, kitárt karokkal kiáltja felém: „Ki jön az én házamba?”
S én futok, botladozva, légszomjasan,
nyilalló oldallal, egy életen át.

Otthon

Ha a hontalanság dermeszt,
és a száműzetés rideg,
tudd meg: már úton vagy.

Közösség

Külön-külön csak szavak vagyunk,
Együtt azonban költemény.

A Lélek vezetése a közösségben

Milyen kihívások elé állít az a közösség, amelyben az élő Krisztus megjelenítése a tét?

„Ha nem tenné is” 

A festményt Dániel könyvéből a három fiatalember története ihlette, akiket Babilon királya tüzes kemencébe vetett.

Nyitottság és készenlét

Gondolatok Rowan Williams “Tanítványként az úton – A keresztény élet esszenciájáról” című könyvéről

A teljes szeretet titka

Teljes szeretet, körülvesz és betölt, életet ad és fenntart, mindenhol jelenvaló, de csak minősített alkalmakon veszünk róla tudomást.

Frederick Buechner: Boldogmondások

Ha meg kellene tippelnünk, milyen embereket választ ki Jézus, alighanem nagyot tévednénk.

Wilfrid Stinissen: A boldogságvágyról

Isten az ember beteljesedése. Meglepő, hogy az Isten utáni vágyból ugyanannyi fájdalom, mint öröm fakad.

A sivatagi atyák öröksége

A legynagyobb szabadság a szegénység, ha nincs semmi másod, mint Krisztus szeretete, mely szorongat.

Képzelőerő: hiedelem vagy hit?

Különbség van az Istennek ajánlott képzelet és a valóság elkerülését szolgáló képzelet között.

Wilfrid Stinissen: Emlékezés és felejtés

Ha olyasmivel foglalkozunk, ami eltávolít Istentől, vagy nem hozzá vezet, csak az időnket vesztegetjük, és elvétjük életünk igazi célját.

Frederick Buechner: Az Emlékezés szobája

Itt békességre lelhetünk, ami abból fakad, hogy bár többnyire nem vettük észre, sohasem voltunk teljesen egyedül.

Elfelejteni Istent és visszatalálni Hozzá

“Elfelejtettem Istent”, írja Tolsztoj. Mit tegyünk akkor, ha mi is ezt tapasztaljuk, és, ahogy Tolsztoj fogalmaz, szeretnénk „felemelkedni”?

Szavak nélküli ima Keresztes Szent Jánosnál és Dietrich Bonhoeffernél

Érdemes megvizsgálnunk a szavak nélküli imádsághoz való hozzáállásunkat, az annak elutasítását, illetve támogatását szolgáló szemléletmódot. Nagy a tét.

Hajnal

Lassan kezébe vette a könyveket. Egyiket a másik után. Megsimogatta őket, ujjai közt végigfuttatta a lapokat. Nem tudta, hogy mire vágyna.

A tudatlanság tudása – Nicolaus Cusanus öröksége

Hogyan ismerjük meg Istent úgy, hogy azt a valóságát is elismerjük, ami túlmegy a számunkra járatos megismerési utakon?

Keresztény spiritualitás: luxus, hasznos, pazarlás?

A közelmúltban egy ismerősöm ezt kérdezte: Nem luxus a spiritualitás?

Menedék

Lábad alatt kifeszített kötél,
egy lépés és aztán megint egy,
tudatosan lépkedsz, óvatosan.

Eugene H. Peterson: A lelkészi hivatás művészete

A lelkipásztor előtt Peterson szerint két út áll: vagy átblöfföli az életét, vagy belemerészkedik a szeretet bensőségességének útjaiba.

Szentek közössége a romok között

Azelőtt azt kérdeztem: „Származhat-e a középkori szerzetesektől valami jó?”, most ezt: „Származhat-e tőlük olyan, amiből ne tanulhatnánk?”

A másik arca megszólít

Ha ránézek, ha csodálom, vagy utálatot kelt – egyszerre szembesülök vele és magammal. Ez a kölcsönösség Isten vallomása az emberlétről.

Ami bensőnkbe rejtetett

Az Anyaszentegyház időt és teret átívelő népes társasága, ami most is a miénk, Odaát nyilvánvaló közösség lesz.

Soren Kierkegaard: Miatyánk a természetben

Kint, Isten szabad ege alatt nem-é mindig ünnep van? Mert ott csend van. Van valami isteni ebben a csendben.

A református zarándoklat teológiája

A zarándoklat, mint teremtményi mivoltunk megélése, úton járás Istennel, be- és felfelé figyelés, és a sákramentumok.

Mégis élet…

Juhász Gyula De profundis verse a Zsongom megzenésítésében

Uram, Te…

A Northumbriai közösség esti liturgiájának hitvallása.

Úton a gyógyuláshoz…

Ki kell mondani a gyógyító szót, meg kell tenni, amit megtehetünk – és folyamatosan „imádsággal kísérni” az egész embert.

Gyógyulás a magányból

Krisztusra nézek, vajon Ő mit mutat ezzel kapcsolatban?

Szerető figyelem

Ezen fordult meg a bűnvalláshoz való hozzáállásom. Hogyan néz rám az Isten? Kritikusan, elégedetlenül, vagy szeretettel, törődéssel és az ő végtelen irgalmával?