Teremtés és új teremtés

Egy utazás állomásai

Rend a rendezetlenben

Életem eddigi útján a teremtett léthez való hozzáállás dolgában legalább négyféle megközelítéssel találkoztam: ezek a természet tisztelete, a rend mögött álló Rendező csodálata, a természet iránti gyanakvás, és a teremtésben megnyilvánuló kegyelem elismerése. Életem egyes szakaszaiban ezekkel a nézetekkel többé-kevésbé magam is azonosultam, noha jórészt másoktól tanultam őket. Ebben az írásban a természethez való más és más hozzáállás megismerése során bejárt út némely meglátását úgy osztom meg, mint saját életem állomásait, mert úgy hiszem, igaz a mondás, hogy ami leginkább személyes, az leginkább egyetemes. Mint ahogy ennek a fordítottja is igaz: az az út, ami sokaké, egyúttal az enyém is.

Az első állomás a természet iránt hódolat volt: életem első két évtizedében a természetet csodáltam. Ateista voltam, de a részecskék és a köztük ható kölcsönhatások, erők és jelenségek rendje láttán csak ámultam. A rend ragadta meg a figyelmemet. Még ha a természetben van is rossz – sőt, kegyetlenség és pusztítás –, mégis megjelenít valamit, ami szép, nagyon szép. Mert rendezett.

Személyes élettörténetem első két évtizedéből hiányzott ez a harmónia. Árván nőttem fel. Életem korai éveire sokáig nem is akartam emlékezni. Inkább letagadtam volna – de ez nem változtatott semmin. Egy tömör, sűrű és nehéz ködként leírható felhő alatt éltem, amin nem lehetett átlátni. Ebben egyetlen fénypont volt: Anyu. Az ő életében láttam egy olyan szeretetet és hitet, ami következetes volt. Ott minden szenvedés ellenére volt valami rend. Ez volt a kivétel. Anyu, akinek személye számomra a valódi élet formáját adta. De hamar elveszítettem őt, és nem maradt más, mint a kiszámíthatatlanság. Tohuva bohu. Káosz.

A biológiai élet rendje – az valami más volt. A természetben mindennek meg volt a helye. A természeti arányokban vonzott valami. Az a fajta hozzáállás, amit Szent-Györgyi Albertben és írásaiban láttam (aki azon kevés természettudósok közé tartozott, akik még a 20. században is tudtak csodálkozni – és ezt nem is titkolták), mélyen hatott rám. A növényi szövet, az állati sejt és a mitokondrium belső rendje hódolatra indított. Nyaranta állatkertekben dolgoztam, hiúzokat fényképeztem, madárgyűrűzésekre jártam, a tanév során pedig biológiai versenyekre neveztem be. Győrben a Révai gimnáziumban a biológia tagozaton fotószakkört vezettem, és természetképeimből kiállítást szerveztem. Ez volt a természethez viszonyulás első állomása: a rend csodálata.

Rendező a rendben

19 évesen az egyetem első évében az a valaki, Akinek létében nem hittem, megszólított. Keresztény lettem – mi mást tehettem volna. Annak közelségében, aki magát a Valóságként mutatja meg Jézusban, mit tehet az ember, mint meghajol.

Mintha sötét ablakokon húzták volna fel a redőnyt: a teremtett világ Isten keze nyomát viseli magán! A teremtett világot illetően utamnak ez volt a második állomása: Megértettem, hogy amit eddig csodáltam, nem „természet”, hanem teremtettség. A világ rendje egy Teremtő műve és egy Fenntartó törődése; egy olyan Házigazda otthona, aki itthon van. Mi csak vendégek vagyunk, nála, az ő birtokán mozgunk. Aki Mózesnek azt mondta, Vagyok, aki vagyok; aki Pascalt oly mélyen megdöbbentette, elért hozzám is, aki jelentéktelen porszem voltam, mégis Magát mutatta meg nekem!

Kant azt mondta, hogy „amikor látom a természeti törvényt körülöttem és az isteni törvényt bennem, akkor azt mondom, Istennek lennie kell”. A rend a Rendezőre mutat. Ugyan ezt az érvelés értettem, és tudtam, sokaknak jelent is valamit, nekem nem sokat jelentett. Isten léte felől már nem volt kétségem, de az „istenbizonyítékok” nem hoztak lázba. A teremtett világnak a Teremtőről szóló üzenete kapcsán inkább az a felismerés hatott rám mélyen, hogy aki a világ erőit ilyen rendbe foglalja, és létét a szétesés és a pusztulás felé sodródás (entrópia és az energia minimumra törekvés törvényei) ellenében is fenntartja, ő a Megváltónk, aki az ember lelkében is rendet tud tenni, és meggyógyítja azt.

Számomra a teremtett világ mögötti Teremtő felismerésének a belső élet helyreállása, a kapcsolatok egészségessé válása és a Lélek valóságának igenlése szempontjából lett igazán jelentősége. A teremtett világ által hirdetett Teremtő a személyes életre nézve is iránytűvé vált.

Nem várt ambivalencia: a már meglévő rend, egyben érték és ártalom?

Ha a teremtett világot illetően csak a fenti képet ismerném, akkor ebből az következne, hogy a teremtett világról alkotott képem csak pozitív volna. Csakhogy miközben azokat az embereket kerestem, akik a fákat, a mezőket, a madarakat, a tárgylemezen megfestett sejtalkotókat és az emberben működő erőket az istenhit és az evangélium fényében látták, kettős kép rajzolódott ki előttem. A keresztény tanítókat hallgatva és olvasva, ahogy a teremtett világnak a Teremtő felé történő hívása felerősödött, úgy a gyanú csírája is elültetődött bennem. Miközben (az akkor még szigorú párti ellenőrzés alá vont) mosonmagyaróvári kollégiumi szobám falára bátran és büszkén kiragasztottam: „Dicsér Téged Isten minden teremtményed és áldanak Téged a te kegyeltjeid!” (Zsoltár 145: 10), és fűnek-fának arról beszéltem, hogy az Élet Ura él – megértettem, hogy a teremtett világról festett képnek van egy olyan oldala is, ami korántsem hívogató. Miközben a teremtett világot jónak tartottam, megtudtam, hogy amikor az első ember lázadásával a Teremtő ellen fordult, akkor vele együtt minden romlandóság alá vettetett. A teremtett világ nem csak megsebesült, hanem halálos sebet kapott, egészen belül valami nagyon elromlott.

Azt hallottam, hogy Jézus által egy új teremtésben részesülhetünk, tehát van remény, de az ide vezető úton a régi teremtésnek hátat kell fordítanunk. Isten nélküli állapotunkból az vezet Istenhez, ha adottságainkat, képességeinket és vágyainkat kárnak és szemétnek ítélve olyan irányba indulunk, amit magunktól nem ismerünk, ami nem szokásos, ilyetén természetünk ellen való. A megváltásban az részesedhet, aki a teremtett létre még véletlenül sem támaszkodik. Ami természetes, az „testi” és „világi” – fel kell számolni.

Az eredendő bűnről szóló tanítás értelmében az első ember romlottsága az egész teremtett világra kihat. A Szent Ágoston nevével fémjelzett pesszimizmus árnyékában, a reménység csak a bűn után következik, először meg kell látnunk vétkünk nagyságát ahhoz, hogy Istenhez fordulhassunk.

Keresztény emberként tehát a létezés csodáját egyszerre ünnepeltem és gyászoltam; amit csodáltam, afelé egyben gyanakvással is fordultam. A játékban, a mozgásban vagy az alkotásban a természetességet szerettem, de ugyanezt a lelki életben és az imádságban gyanakvással kezeltem. Az 1980-as években, amikor ezt az ateista vezetés nagyban ellenezte, a legkülönfélébb csoportokban, egyetemeken és táborokban diavetítéseket és előadásokat tartottam; és azt mondtam: nézzétek, Isten csodálatos világot teremtett, és minket azzal bízott meg, hogy erről gondoskodjunk. Bár lelkesedésemet legtöbben nem osztották, ez rajtam mit sem változtatott. A találkozás a teremtett világgal számomra a Teremtővel való találkozást hozta, és ez izgalommal töltött el. Tudtam, hogy a világ Istentől ered, és a teremtett világhoz való tiszteletteljes igazodás a Teremtőhöz! Másfelől azt is hallottam és olvastam, hogy a bölcs ember a szépet is fenntartással fogadja – hiszen, ami „természetes”, árthat. Az emberben ható erők olyan irányba tanácsolnak, amik az ego Istentől távolodó mozgását szolgálják. Jobb az óvatosság. Aki a Teremtőt szereti, a teremtett világgal szemben gyanakvó.

Világos volt számomra, hogy e kettősséget nemcsak én éreztem, hanem sokan; a bennem kialakult ambivalencia egy egész közösségét tükrözte. Ez volt a harmadik állomás a teremtettséghez viszonyulásom útján: a kettősség.

Teológiai áramlatok és teológiai források

Természeti teológia

A protestáns teológiában sok helyen fellelhető az a meggyőződés, amely szerint a természet összefüggéseire támaszkodás az Istenhez fűződő kapcsolat értelmezésében tévút. Bármilyen igazán lényeges kérdésben a teremtett világra támaszkodni olyan, mint egy mocsárban kirándulni. Istent csakis az ő kijelentéséből ismerhetjük meg megbízható módon, amiről a Szentírás tesz tanúságot. Ebben a gondolkodásban a teremtett világ „szava” és a Szentírás (az „általános kijelentés” és a „különös kijelentés”) egymás riválisai. Ha ütköznek – és ezen elvárás szerint gyakran ütköznek – akkor a Szentírás a nyertes.

E gondolkodás mentén fogalmazódott meg az ún. „természetes teológia”, ami által a természetre támaszkodni nem akarók, főként protestánsok, az „ellenfelet” írják le, akik legyakrabban a „humanisták”, azaz a természetre támaszkodók.[1]

A Luther korában kialakult teológiai antropológia, különösen a humanisták között (akiknek kiemelkedő szószólója Desiderius Erasmus volt), az emberről egy meglehetősen pozitív képet fest le. Luther önmagában (is) nagyon érzi a bűnösség mélységeit, és mindenféle pozitív képpel szembe helyezkedik. Luther az ember természetes képességeit kétségbe vonja. Ennek egyik oka a bűnösségről való mélységes tudata volt, ami közismert. De ezen felül volt ennek egy másik oka is, mégpedig az, hogy Luther Isten teremtésének a semmiből fakadó voltát (ex nihilo) hangsúlyozva azt emeli ki, hogy Isten cselekvése sose épül a már létezőre. Luther az emberben nem lát értékelni valót. A zsoltárok magyarázata során így ír:

Azért, amíg mimagunk nem ítéljük el, közösítjük ki és útáljuk meg magunkat Isten előtt, addig nem állunk meg [Isten ítéletében, Zsolt 1: 5] és nem igazulunk meg… Isten igazságossága sem nem lesz jelen, sem nem jön létre bennünk mindaddig, amíg a mi igazságunk nem esik el és nem szűnik meg teljesen. Nem állunk meg addig, amíg mi, akik eddig tévesen álltunk, nem esünk el. Így hát Isten lénye, szentsége, igazsága, jósága és élete stb. nincsenek meg bennünk, míg Isten jelenlétében először nem leszünk semmik, közönségesek, hazugok, gonoszok és halottak. Vagy különben Isten igazsága csúfoltatik meg, mintha Krisztus hiába halt volna meg.[2]

Kálvin némileg más úton halad, de hasonló következtetésre jut. Kálvin az emberi természet leértékelését azért tartja szükségesnek, hogy ezzel Isten mindent megelőző tevékenységét jelezze. Tehát ő elsősorban Isten mindent meghatározó munkájának igenlése és hangsúlyozása okán jut el az emberi természet iránti gyanakváshoz.

Luther és Kálvin egybehangzóan elutasítják a természetesre való támaszkodást. Szerintük a természetes források igenlésével szükségszerűen együtt jár az önigazulás felé közelítés. Aki természetes érzéseire, meglátásaira és indítékaira épít, úgy fogja tekinteni, mintha az Istennel élt élet „járna” neki – az üdvösség az emberi érdemekért járó fizetség lesz a szemében. Hogy ezt megelőzzük, egyet tehetünk: a természetes erők és motivációk igenlését elutasítjuk. A természetre támaszkodás a keresztény teológia és kegyesség ellensége.[3]

Mindebből az a protestáns megközelítés következik, hogy az tesz a legjobban, aki a megváltás érvényesüléséhez a teremtés és a megváltás közötti folytonosság hiányát emeli ki. A megigazulás Istennek tulajdonítása feltételezi, hogy a természettel szemben gyanakodjunk.

Amikor ezt az érvelést megismertem, meggyőzőnek tűnt. Radikálisnak. Amíg azt az e témában folyó középkori vitát, amit Luther Márton és Erasmus az 1520-as években folytattak, csak Luther oldaláról néztem, addig nem értettem, hogy a vitában résztvevő felek számára mi is a tét. Akkoriban csak azt értettem, hogy Luther minden erényt és dicsőséget Istennek akar tulajdonítani. Azt nem értettem, Erasmus miért utasítja el azt az álláspontot, hogy az embernek nincs szabadsága arra, hogy Istenhez közeledjen. (Ma már értem, hogy Erasmus szemében az ember szélsőséges leértékelése az Istennel való kapcsolatot veszélyezteti; úgy érvel, hogy Isten az ő hívására történő válaszadásában az embernek egy mozgásteret hagy, és az ember felelős, hogy él-e ezzel vagy sem.[4])

Az évek során számos olyan emberrel találkoztam, akik a természet elutasítását szolgáló érvelést magukévá tették, és ez a természettel, illetve önmagukkal szembeni gyanakvásuk hitbeli válságot okozott bennük. Újra és újra láttam egyesekben a feszültséget az Isten iránti szeretet és elkötelezettség igenlése, másfelől önmaguk könyörtelen kétségbevonása között. Ez nem tűnt egészségesnek. Nem tudtam, hogy a Szentírást komolyan vevő ember számára van-e vagy lehet-e kiút, de e kettősség számomra nem stimmelt. Ha a természetesre nem szabad építeni, akkor a természetfelettihez való viszonyunk is meggyengül, hiszen, ha szívünk szeretetét (amit természetes érzéseink és akaratunk észlelése alapján igenlünk) kétségbe vonjuk, akkor hogyan mondhatjuk ki, hogy tudjuk, kiben hiszünk. Ami leginkább zavart, hogy e dilemmát éppen olyan ismerőseim életében láttam, akik mélyen elkötelezett Krisztus-követők voltak.

Az integráció középkori reménysugarai

A 90-es évek második felében Szent Bernátot tanulmányoztam. Hamar feltűnt, hogy a teremtett világhoz való viszonyulás dolgában ő másként gondolkodik. Láttam, hogy Bernát az egyházatyákkal egyetemben a Bibliát olvasta és tisztelte, és a kegyelmet hangsúlyozta; mégis az általam addig ismert protestáns teológusoknál jóval nagyobb esélyét látta annak, hogy Isten a természetes erők által is megmutatkozhat.[5]

Bernát az Isten által belénk teremtett lét egyik vonásáról, az isteni képmás hordozásáról úgy beszél, ahogy azelőtt nemigen hallottam. Egy prédikációjában így szól:

Az a tanításom, hogy minden lélek
bár bűntől terhelt,
bár csapdába került,
bár száműzetésben raboskodik,
bár teste börtönében él,
bár ragaszkodik a sárhoz és a szennyhez tapad,
bár nyomorúságok kínozzák,
sok aggodalomtól gyötri,
és gyanakvás nyugtalanítja,
bár ellenséges országon utazik át,
és ahogy a próféta mondja, a halottakkal érintkezéstől tisztátalan,
és a pokolban lévők közé számítják;
ezt mondom –
hogy bár a lélek lehet ítélet alatt és kétségbeesett,
mégis, az a tanításom, hogy ez a lélek képes megtalálni magában nemcsak egy megkönnyebbülést, a bűnbocsánat reménységéből fakadóan, hogy reményteljesen keresse az irgalmat,
hanem a bátorságnak gyökerét is,
hogy az Igével való házasságot vágyja,
az Istennel való barátságba lépéstől sem félve,
nem lévén félénk, hogy a szeretet igáját felvegye, attól, aki az angyalok királya.
Mert ugyan mit ne tudna biztonságban kockáztatni az a lélek, mely úgy látja magát, mint az ő kiváló képmását és megkülönbözetett hasonlóságát?[6]

Szent Bernát tehát igenli azt a velünk született lehetőséget, hogy Isten képmásai vagyunk. Pontosan ilyen értelemben ír az isteni képmásról Hippói Ágoston és Nüsszai Gergely a 4. századból, vagy a kelták a 6-7. századból, illetve ezen túlmenően az emberi természet igenléséről. A fent említett kettősségre nézve remény fénye gyúlt fel számomra. Amit korábban csak sejtettem – vagy inkább csak reméltem – lehetséges? Lehet, hogy a kegyelem és a természet nem riválisok?

A fent idézet szakaszban Bernát azt mondja, hogy „a lélek képes megtalálni magában […] a bátorságnak gyökerét” mivel „úgy látja magát, mint az ő kiváló képmását és megkülönbözetett hasonlóságát”. Bernát szerint (az egyházatyákkal összhangban) a természetesség Isten korábbi kegyelmének a következménye, és igenis állhat Isten mai munkájának a szolgálatában. Még ha az ember tompa, meglankad, kétkedő vagy kemény, az isteni teremtés eredményeként akkor is benne él az a képmás, ami kész befogadni Isten megmentő kegyelmét. A megmentő kegyelem a bennünk lévő isteni képmással nem ütközik, a megmentés éppen a teremtésre épít. A hívőnek az Istenhez való kapcsolódásra az ad reménységet, hogy tudja, Isten gondoskodott arról, hogy őt, az embert, Isten bármikor megszólíthassa.

Ez vezetett el, életem negyedik állomásáig, ahol most is vagyok: a teremtésben megnyilvánuló kegyelem elismeréséig. Ebben nagy szerepe volt a bibliai teremtéstörténetnek.

A bibliai eredettörténet szerint a teremtett világ jó és áldott

A teremtés történetében azt olvassuk, hogy Isten a negyedik napon megáldotta a szárazföldi és a csúszómászó állatokat, a hatodik napon megáldotta az embert, a hetediken pedig megáldotta a megnyugvás idejét.[7]

Isten az emberi létet különösen igenelte azáltal, hogy őt személyes képviseletével bízta meg – egy olyan szoros együttműködésre hívta, amire más teremtményt nem. Egyedül az ember kiváltsága, hogy az Isten szándéka és terve szerint létező teremtményi létet ne csak lássa és igenelje, hanem az ehhez illő életet be is vállalja. Karl Barth szavával élve: „Minden teremtmény közül a keresztény az, aki nem csupán teremtmény, hanem ténylegesen igent is mond teremtményi mivoltára.”[8]

A teremtményi lét Isten áldását hordozza magán. Az áldás az isteni nagylelkűség és nagyvonalúság kifejezése, de nem általánosan, hanem meghatározott helyen és időben. Az áldás ajándék (héber beraka) és egy közelgő jó előrejelzése (a latin bene-diktio, jónak mondás). Isten lényének a kiáradása. Ugyanakkor egy már meglévő jó (lásd a görög eulogia).[9]

Szintén a teremtett világ értékét jelzik a teremtéstörténetben ismétlődő „jó” kifejezések. A teremtés történetében Isten hétszer fejezi ki e szóval megelégedettségét a világosságra, az elválasztott szárazföldre és a nyílt vizekre, a növényekre, az ég világítótesteire, a vízi állatokra és a madarakra, a szárazföldi és a csúszómászó állatokra, majd az emberre nézve. E hét „jó” mondás közül az utolsó egy fokozott „jó”: egy „igen jó”.[10]

Az emberi élet egésze – társának megteremtése, az isteni parancs megkapása, az engedelmesség és az engedetlenség – mind e közegben történik: a háromszoros áldás és a hétszeres jó után. Ebbe ágyazódik a 3. fejezet, amelyben a bűnbeesésről és az ahhoz kapcsolódó átokról olvasunk, és a Biblia összes többi része. A teremtést Isten jónak mondta, és szavát nem vonta vissza.

Az isteni hasonlatosság és a bűnbeesés

A teremtés történetében a legnagyobb törés a bűnbeesés. Innentől kezdve az ember társaival való kapcsolatát az ádámi vádaskodás, az első emberpár szégyenérzete és a káini erőszak jellemzi. Az ember kapcsolatát a teremtett világgal a kihasználás és a küszködés kíséri. Istennel való viszonyában pedig a harmónia és a méltóság helyét a lázadás és a kétségbevonás veszi át. Nem csoda, hogy a teológiai antropológia sokak szerint bűnközpontú.

Lássuk azonban világosan: ha a teremtett világ létét csak a veszteség jellemezné, akkor nem lenne értelme annak, hogy helyreállásról beszéljünk. Azonban a Teremtő gondoskodott arról, hogy az ember hordozzon magában egy olyan képességet, ami őt az Istenhez kapcsolódásra emlékezteti, sőt, még a válaszadásra és a megújulásra is képessé teszi, akkor is, ha minden, ami az emberen múlik, elromlik.

Itt válik jelentőssé az ember Isten-képűségéről szóló bibliai tanítás. Isten az embert a „saját képére” teremtette, lehetőséget adva ezzel az Istennel való kapcsolódásra és a szövetség szerinti életre.[11] A képmás egy hasonlóság – ahogy ezt a héber paralelizmus is sejteti, ami az ÓSZ-ben gyakori irodalmi eszközként egy olyan állítás, amelyet két különböző és egymás mellé rendelt kifejezés fejez ki. Amikor azt olvassuk, hogy Isten „saját képére és hasonlatosságára teremtette őket”, Isten az ő közte és az ember között létező sajátos rokonságot jelzi nyomatékosan.[12] Ahogy Kálvin mondja, az, hogy „az emberi észben megvan és pedig természetes ösztönből bizonyos mértékben az istenség érzése, ez vitán kívül áll”. A kérdés az, hogy erre a hasonlóságra a jelenben is lehet-e támaszkodni.

A Biblia az 1 Mózes 9: 6.-ban, az özönvizet követő időszakban úgy hivatkozik Isten képmásának létére, mint ami az ember felelősségre vonásának létező alapja. Jakab apostol az ÚSZ-ben hasonlóan az Isteni képmás meglétére építve ad beszédre vonatkozó útmutatást (Jakab 3: 9.) Ezek az Igék arra utalnak, hogy az isteni képmás a bűnbeesés után is létezik és „működik”.

Mivel az Isten és az ember közti hasonlatosság Isten teremtésének része, az emberi lét külső körülményeitől és belső állapotától függetlenül létezik. Nem veszíthető el. Az isteni képmás az emberi lét elidegeníthetetlen része.[13]

Hogyan viszonyuljunk hát az isteni képmáshoz? Mit jelent a képmás jelenléte a hit megélésre nézve?

A szintézis felé

Mi határozza meg a teremtett létet az Éden után?

Annak fényében, hogy az ember önmagába fordulása rabságot hozott számára, érthető, hogy néhányan úgy beszélnek a képmásról, mint ami elveszett. Ha a képmás történetének ezt a sötét, veszteséget jelző oldalát önmagában nézzük, akkor úgy tűnik Pál apostol „nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is” megállapítása ezt támasztja alá. Ha azonban a képmás további létezését is láttatjuk, akkor azt a kérdést is feltehetjük, hogy az ember további életében mi a képmás szerepe. Ami Pál apostolt illeti, azon túl, hogy a bűn továbbadására tesz utalást, arra is utal, hogy az Isten képmása is ott él az emberben. Hogyan illesszük össze ezt a két állítást?

Azt a nézetet, amely szerint az emberiség üdvtörténetében a bűneset kapja a meghatározó szerepet, a protestáns olvasók számára aligha kell bemutatnunk. A képmás sérülésére és a képmás megmaradására vonatkozó két – egyaránt biblikus – állítás közül a protestáns hagyományban a sérülés lényegesen nagyobb figyelmet kapott.

Luther úgy kezeli az embert, mint akiben a képmás elveszett. A lutheri örökséget jelzi az egyik lutheránus hitvallás: „Rendelkeznek-e az emberek még mindig Isten képmásával? Nem. Ez a képmás elveszett, amikor első szüleink engedetlenek lettek Istenhez, és bűnbe estek. Az akaratuk és az értelmük elvesztette azt a képességet, hogy Istent ismerjék és, hogy a kedvében járjanak.”[14] Kálvin elvi szinten igenli a képmás meglétét, de a kegyesség gyakorlása szempontjából nézve, azt inkább egy nem működő entitásnak tekinti.

Az isteni képmás megmaradására vonatkozó bibliai utalások alapján azonban joggal tehetjük fel a következő kérdéseket: vajon nem az lenne-e inkább következetes, ha az Éden utáni élet középpontjába Isten áldását helyeznénk? Hiszen az „eredendő bűnből” való szabadulás, az asszony magva által ígért győzelem és a Szabadító Krisztus befogadása lehetséges lenne-e „eredendő áldás” nélkül? Miként nézne ki a teremtett világhoz való viszonyulásunk akkor, ha az áldásból indulnánk ki és ahhoz térnénk vissza? Miként nézne ki az eredendő áldásra épülő spiritualitás? Ha az ember nem hordozná az isteni áldást, még az Éden kerten kívül is, miként térhetne ahhoz vissza? Mi lenne, ha Isten áldása fényében látnánk a lázadást, a bűnt és az átkot, és nem fordítva?[15]

Ha a teremtés bibliai történetében nem lenne áldás (ha valóban elveszett volna a képmás), akkor az átok nem visszahívó fenyítés volna, hanem a történet végére tett pont lenne. Ha a teremtett léten nem lenne áldás most is, akkor a bűnbeesés leírása nem lenne több mint egy régen lezárult eseménysorozat felidézése, amiből a legjobb esetben morális tanulságokat lehetne levonni. Ha nincs hova visszatérni, mi értelme lenne a próféták megtérésre hívásának? Ha az isteni áldás nem lenne olyan erős, mint az isteni átok – legalább olyan erős, sőt, erősebb! – akkor nem lehetne második felvonás. A proto-evangélium annak jó hír, aki azt befogadhatja. Annak, aki tudja, hogy Isten embert szólító szavának a befogadására van jótállás, mert erről Isten maga gondoskodott. Két nagy jó hírünk van: a régi, hogy Isten az embert a maga képére teremtette, és az új, hogy éppen ezért, amikor a fellázadt embert Isten Krisztusban hívja, akkor az ember ezt a hívást befogadhatja, és a Lélek által elváltozhat a Krisztushoz való hasonlóságra.[16]

A teremtett világ kettős értéke

A teremtéstörténet fényében és az egyházatyák magyarázata mentén a teremtett világ léte tehát legalább kétféleképpen segít minket keresztény hitünk megélésében, más szóval abban, hogy Isten új teremtése bennünk Jézus Krisztus által érvényre jusson, (i) egyrészt emlékeztet és Isten felé terel, (ii) másrészt alapot is ad arra, hogy az ember, még ha süket is és vak, még akkor is, válaszolhasson Isten hívására.

(i) Az embernek a teremtett világ olyan, mint folyónak a meder

A teremtettség az ember számára útmutató, mint a folyónak a meder, vagy a vonatnak a sín. Isten egy adott struktúrával alkotott meg minket, hogy Vele és az ő terve szerint élhessünk, és ez a struktúra részben a teremtésbe van kódolva. Ahogy a meder irányt szab a folyónak, illetve korlátokat, és így teszi lehetővé, hogy a víztömeg egy irányba haladjon, sok élőlénynek vizet és sok embernek ivóvizet adjon; úgy a teremtett lét jellemzői, a maguk végességével és korlátaival olyan teret és „kapaszkodókat” adnak az embernek, amelyek között kiteljesedhet az élete.

Vannak idők, amikor az ember számára a dolgok értelmének megtaláláshoz az észérvek és a tapasztalatok nem elegendők. Megesik, hogy olyan helyzetbe kerülünk, ahol eddigi meggyőződéseink cserbenhagynak minket. Amikor nem tudunk rájuk támaszkodni, mert minden inog, és talán még azt is kétségbe vonjuk, amit azelőtt tudni véltünk. Mint Keresztelő János, akinek – miután mindenét, az életét is Jézus hirdetésére tette fel – a börtönben abban is meginog a hite, hogy Jézus valóban a Messiás-e.

Ilyen időkben Isten időnként a teremtett világban közli magát. Nem az üdvösségtörténet helyett, hanem amellett. A csörgedező patak partján, a vízesés alatt, a naplemente fényében vagy a szélzúgásban időnként egy-egy olyan ráérzés vagy megsejtés születik meg az emberben, olykor egészen váratlanul, ami magához téríti.

A teremtett világ által Isten a figyelmünket gyakran úgy fordítja az ő jelenléte és munkája felé, hogy egyszer csak egy hitünk, érzésünk, tudatunk vagy hatáskörünkön túli dimenzióra leszünk figyelmesek. Ezáltal nem egy új dogmatikai ismeretet kapunk Istenről, hanem valami olyat, mint Illés kapott, amikor Isten a halk szélben szólt hozzá. Ezen érintések jelentősége óriási. Túlhívnak önmagunkon. Nagy hiba lenne alábecsülni őket; függetlenül attól, hogy fogalmilag ki hova sorolja őket.

Létünk teremtett volta azonban nemcsak hívogat vagy ihlet, hanem időnként frusztrál és kényszerít is. A teremtett világnak ez a hatása is terápiás jellegű. Amikor mulandóságunkkal, korlátainkkal, kiszolgáltatottságunkkal és végességünkkel szembesülünk, két lábbal a földön kezdünk járni, a tényleges talajon. A valóság nem mindig olyan, mint ahogy mi azt képzeljük, illúzióinknak gyakran pont a teremtett világ szab határt. Ahogy a teremtett világhoz közel kerülünk, mintha a földre huppannánk. Ezzel Isten munkájának elismerése felé terel.

Amikor teremtényi mivoltunkat nem csak eltűrjük – akár morogva, akár lemondóan – hanem meg is barátkozunk vele, amikor belakjuk teremtményi mivoltunkat, saját testünket, saját közösségünket, akkor, mint a súlytalanság állapotából hirtelen visszatérő ember, az Isten által felügyelt valóságba érünk.

A teremtett lét által Isten hív. Az a Jézus, akiben hitünk szerint az élő Isten egész teljessége lakott, aki tehát számunkra Isten legteljesebb kijelentése, testté lett Isten. Ő a forrása a teremtményi létnek. A testi lét nem csak valami átmeneti kolonc, mint a görögöknél, a testi lét Jézus-formájú lét. „Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek ő általa és ő reá nézve teremttettek; És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn.” (Kol 1: 16-17)

Eugene Peterson szavaival:

Az anyag valóságos. A test jó. A teremtésben való szilárd meggyökerezés nélkül a vallás mindig belecsúszik valamiféle kegyes szentimentalizmusba vagy kifinomult intellektualizmusba. A megváltás célja nem az, hogy megszabadítva bennünket ettől a pusztán koloncot jelentő anyagi valóságtól, testetlen lelkekké tisztítson bennünket. Nem vagyunk angyalok, és nem is kell azzá válnunk. Az Ige nem egy jó ötletté, vagy egy numinózus érzéssé lett, nem is egy erkölcsi törekvéssé; az Ige testté lett. És azóta is testté lesz.[17]

(ii) A teremtett lét, mint az új teremtés ígérete és záloga

Az isteni képmás nemcsak az elveszített úticélra emlékeztet, hanem az isteni teremtés által abban is segít, hogy ezt az úticélt el is érhessük.

A teremtett lét felfogható úgy, mint egy jól eltervezett, de megrontott megvalósulás maradványa, ami mára a bűneset torzító hatása miatt megújításra szorul, és amin Isten könyörül. Kálvin így fejezi ki: „Egyszóval tehát a bűnbánatot én úgy értelmezem, hogy az: újjászületés (regeneratio), melynek az az egyedüli célja, hogy Isten képe, melyet Ádám bűnbeesése eltorzított és majdnem eltörölt, helyreállíttassék bennünk.”[18] Isten a megváltás által az ő eredeti tervét állítja vissza rajtunk. Ebben az értelmezésben a képmásra úgy nézünk, mint egy régi tervre emlékeztető valóságra, ami annyira eltorzult, hogy a jelen építkezés szempontjából nincs szerepe.

Az isteni képmás patrisztikus értelmezésében a képmás nemcsak egy csökevény, hanem a beteljesedés felé hívó, a jelenben is ható isteni munka megnyilvánulása. Az ember isteni hasonlatossága okán hallhatja meg és fogadhatja be az élő Istent.[19] A teremtett létnek ebben az értelmezésében (mint ahogy Bernátnál láttuk) Isten képmása nemcsak egy félbeszakadt, hanem egy befejezésre váró mondat. Isten az ember teremtésekor saját képmását az emberbe azért építette, hogy az az embert Istenre emlékeztesse és tetteiben is utat mutasson neki. Isten így teszi lehetségessé, hogy az ember – még a céltévesztettség és a lázadás bekövetkezése esetén is – Isten hívását meghallhassa.

A teremtett létből kiírthatatlan az Istennel élt közösségre való rendeltetés és a beteljesedés lehetősége. Ahhoz, hogy az otthonától távolra sodródott ember haza juthasson, kell, hogy legyen benne egy honismeret, ezt jelzi a honvágy. Ahhoz, hogy a lázadó ember Isten közelségébe kerüljön, ahol majd aláveti magát Istennek, kell, hogy legyen benne egy affinitás az Istennel való közelségre. Ahhoz, hogy az ember önmaga helyett Istenben bízzon – és csak Benne – kell, hogy legyen az emberben az isteni hívás vételére alkalmas fogadóállomás. A teremtésben ugyanaz a kegyelem jelenik meg, és ugyanaz az a cselekvő alany, mint a megmentésben: Jézus Krisztus.

Az ember tehát nem azzal utasítja el magától az Istentől függést és a Krisztussal való egyesülést, hogy a természetesre számít – fordított a helyzet: akkor dolgozik az új teremtés kiteljesedése ellen, ha a természetest tagadja. Pont akkor nem épít a kegyelemre, ha test nélküli szellemlény módjára akarja befogadni az új életet, saját tudatára és nem Isten munkáira építve.

Képzeljük el, ha az ember nem láthatná úgy magát, mint (Bernát fenti szavaival) Isten kiváló képmását és megkülönbözetett hasonlóságát, akkor az Istenhez fűződő kapcsolata tekintetében mi másra lenne utalva, mint a pillanatnyilag észlelt, hitt, érzett vagy tudott kegyelemre. Ezáltal az ember lelki életében saját lelkiállapotától, tudásától és akaraterejétől függene. Még az Isten is az ember tudatának lenne kiszolgáltatva. Ekkor valóban úgy lenne, ahogy Barth mondja, hogy az isteni szó befogadása ahhoz lenne kötve, hogy Isten, amikor szól, minden alkalommal, „fület” is teremtsen.[20]

Az isteni képmás (és a teremtett lét egésze) tehát értelmezhető úgy, mint egy zálog. Egy jövőbeli beteljesedés ígérete. Egy olyan emlékeztető, ami „eredendő”, mert kezdetektől fogva az emberi lét része, és örök, mivel elpusztíthatatlan. Isten szándéka és tette az, hogy az emberben ezt az emlékeztetőt elhelyezte és ezzel a teremtéstől fogva szavatolta, hogy ő az embert mindig megszólíthassa. Emberi létünk szerves része az Isten utáni vágy (hittől függetlenül is); és a bűnbeesés után ugyanúgy, mint annak előtte. Isten képmása az emberben nemcsak egy torz maradék, hanem egy eleven csoda. Ennek köszönhető, hogy ha az ember szíve kemény, a füle süket és a szeme vak, Isten őt akkor is megszólíthatja. Az emberben Krisztus arca nem a régi isteni képmás helyett, hanem azt kiteljesítve jelenik meg.

Megbékélés Istennel és a teremtettséggel

Bonhoeffer szerint szerencsésebb lenne, ha természetesnek nem a bűntől elroncsolt és megromlott állapotot hívnánk – hiszen az Istentől függetlenedő lét teljességgel természetellenes – hanem ha természetesnek az Isten által teremtett és az Isten felé mutató állapotot hívnánk. Az Isten által teremtettség következtében a természetes az Istentől függést mélyen igenli. Ami igazán természetes, az Isten által él. Az autonóm létet természetesnek mondani szemantikai hiba, hiszen a teremtett világ önmagába fordulása a legellentmondásosabb állapot a teremtményi létben.[21]


A fentiek értelmében mondjuk ki világosan, hogy a teremtett világhoz való viszonyunk rendezése azt kívánja, hogy béküljünk meg Istennel – és az Istennel való megbékélésnek része a teremtettséggel való megbékélés is. Ahogy a megbékélés Istennel elvezet az egymással és az önmagunkkal való békéhez, úgy a teremtett világgal való megbékéléshez is. Aki bármelyiket blokkolja, az az Istennel élt békességet torlaszolja el. A teremtett világ megbecsülésre méltó. Béküljünk hát meg vele!

Ami azt Istennel megélt kapcsolatot akadályozza – amitől tehát az „új teremtés” megerősödése érdekében leginkább tartózkodnunk kell – az a gőg, nem a természetesség. A gőg az, ami a kegyelem ellen hat. A gőg gyógyszere pedig nem a természetellenesség, hanem az alázat. Az alázat az, ami a kegyelem érvényesülését szolgálja, úgy a természetes igenlése által, mint a természetfeletti igenlése által, az alázatos bizalom.

Szép példa erre az ószövetségi Dávid, akik a 8. Zsoltárban elámul az ember Istentől kapott méltósága láttán, és ez Isten iránti hálával tölti el (nem büszkeséggel). Dávid minden mentegetőzés nélkül csodálja a teremtés által saját magában is megmutatkozó Teremtőt.

Isten cselekvésének a teremtett világ folyamataiban és a teremtett világtól függetlenül megmutatkozó érvényesülését nem szabad egymástól elválasztani. A teremtettségben és a megváltásban ugyanaz a kegyelem jut érvényre. A teremtett lét általi kegyelem igenlésére vonatkozóan a kármelita Stinissen sorai megszívlelendők:

Mindannyiunk elméleti meggyőződése, hogy a kegyelem nem rombolja le a természetet, hanem feltételezi. A gyakorlati életben azonban majdnem mindig szembeállítjuk egyiket a másikkal: vagy kegyelem, vagy természet. … Isten nem légüres térben dolgozik. … Mindaz, ami befogadtatik, a befogadó formája szerint fogadtatik be.”[22]

A keresztény ember a teremtés és a megváltás közti folytonosság által az, aki, mert e folytonosság maga az élő Isten.

A természetes állapotban is kereshetjük Istent, aki minket alázatra és együttműködésre hív. Ő teremtett minket úgy, hogy ha szólít, mondhassuk: szólj Uram, mert hallja a te szolgád! Teremtésünknél fogva magára hangolt minket. Az új teremtésben a régi teremtésre épít.

A teremtésből fakadó erők nem mindegyike jó, korántsem – hitünk szerint éppen a bűneset miatt – ezért kritikus feladat a lelkek megkülönböztetése – de a természetes által is hívhat Isten. Ha a jót megtartjuk és a gonosztól őrizkedünk, akkor Krisztushoz hasonlóbbak leszünk, akár „természetes”, akár „természetfeletti” forrásokra támaszkodunk – feltéve, hogy azokban Istent keressük.

Küldetésünk a teremtett lét felé annak az áldásnak a továbbadása, amit Istentől kaptunk. Ezáltal a teremtett létet mintegy Istennek igényeljük vissza. Azt igeneljük, hogy ami létezik, Istenhez tartozik. Mondjuk hát bátran, és éljük Bonhoefferrel:

A világ Isten és az igazak áldása által létezik, és ezért van jövője. Az áldás azt jelenti, hogy kezünket ráhelyezzük valamire és ezt mondjuk: Mindenek ellenére Istenhez tartozol. Ezt tesszük a világgal, ami oly sok szenvedést hoz ránk. Nem hagyjuk el; nem taszítjuk el, nem vetjük meg, és nem ítéljük el. Ehelyett inkább Istenhez hívjuk vissza. Reményt adunk neki, kezünket rátéve így szólunk: Isten áldása nyugodjék meg rajtad, Isten újítson meg téged; légy áldott, Isten keze által alkotott világ, te, aki Teremtődhöz és Megváltódhoz tartozol.[23]


[1] Teológiai tanulmányaim során az Isten képmásáról szóló keresztény tanítás történetét kétszer dolgoztam fel: 1995-ban vancouveri (Kanada) Regent College-ban, J. I. Packer-hez írt dolgozat, majd 2012-ben a leuveni (Belgium) Evangelical Theological Faculty-ban Ron Michener-hez írt tanulmány keretében. A felhasznált források közül a jelentősebbek: Donald L. Alexander (ed.), Christian Spirituality, Five Views of Sanctification (ILL, Downers Grove, IVP, 1988); Karl Barth, Church Dogmatics, A Selection (G. W. Bromiley, transl. New York, Harper and Row, T. & T. Clark, 1961); James R. Beck & Bruce Demarest, The Human Person in Theology and Psychology, A Biblical Anthropology for the Twenty-First Century (MI, Grand Rapids, Kregel Publications, 2005); Benedict XVI, General Audience, Saint Peter’s Square (29 August 2007, ‘Saint Gregory of Nyssa 1’, Pope Libreria Editrice Vaticana, 2007); Benedict XVI, General Audience, Saint Peter’s Square (5 September 2007, ‘Saint Gregory of Nyssa 2’, Pope Libreria Editrice Vaticana, 2007); Bernard of Clairvaux, On the Song of Songs (IV, transl. Irene Edmonds, MI, Kalamazoo, Cistercian Publications, 1980); Klaus Bockmuehl, The Unreal God of Modern Theology (CO, Colorado Springs, Helmers and Howard, 1988); J. Patout Burns, S. J., Sources of Early Christian Thought, A series of new English Translations of Patristic Texts Essential to an Understanding of Christian Theology, Theological Anthropology (Series editor William G. Rusch, Philadelphia, Fortress Press, 1981); John Calvin, Commentaries on The First Book of Moses Called Genesis (Vol. 1, MI, Grand Rapids, Baker Book House, 1993); Michael Casey, Athirst for God, Spiritual Desire in Bernard of Clairvaux’s Sermon on the Song of Songs (MI, Kalamazoo, Cistercian Publications, 1987); Nonna Verna Harrison, God’s Many-Splendored Image, Theological Anthropology for Christian Formation (MI, Grand Rapids, Baker Academic, 2010); Anthony Hoekema, Created in God’s Image (MI, Grand Rapids, W. B. Eermands Publishing Company, The Paternoster LTD, 1986); James M. Houston, The Mentored Life, From Individualism to Personhood (CO, Colorado Springs, NavPress, 2002); Kovács Endre György, The Transforming Quest, The Meaning And Role Of Consideration In The Monastic Theology Of Bernard Of Clairvaux (ThM Thesis, Regent College, Vancouver, B. C. 2000); Luther. Lectures on Romans, (ed. Wilhelm Pauck, Philadelphia, Westminster Press, 1961); Alister E. McGrath (ed.), The Christian Theology Reader (UK, Oxford, Blackwell Publishers, 1995); Alister E. McGrath, (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought (MA, Malden, Blackwell Publishers, 1993); John R. Sachs, The Christian Vision of Humanity, Basic Christian Anthropology (MIN, Collegeville, 1991); Christopher Schwöbel and E. Colin Gunton, (eds.), Persons Divine and Human (UK, Edinburgh: T&T Clark, 1991); William Vitz, The Cult of Self-worship (MI, Grand Rapid, B. Eerdmans Publishing Company, 1979).

[2] Luther’s Works, American ed. (Libronix Digital Library. 55 vols. Edited by Jaroslav Pelikan and Helmuth T. Lehmann, Minneapolis: Fortess, 2002), 10.: 33-34. Aki idézi: Ronald K. Rittgers, „Martin Luther: The Self-less Christian”, Sources of the Christian Self, ed. James M. Houston and Jens Zimmermann (Eerdmans, Grand Rapids Michigan, 2018, 379-391), 381, saját fordítás.

[3] Lásd Colin Brown, a 2019. májusában elhunyt Fuller Seminary tanárának áttekintését, amit a fenti előfeltételezéseket összefoglaló mondattal így kezd: „A természeti teológia az a próbálkozás, melynek során Istent és az ő világmindenséghez fűződő viszonyát értelmi reflexió útján, a különös kijelentésre – azaz Istennek Krisztusban és a Szentírásban történő önkijelentésére – történő hivatkozás nélkül akarjuk megérteni.” („Natural Theology”, New Dictionary of Theology, IVP, Downers Grove, Illinois, 1988. szerk. Sinclair B. Ferguson & David F. Wright,tanácsadó szerkesztő, J. I. Packer, 452-454.)

[4] Luther és Erasmus elhíresült vitája az akarat szabadságáról vagy szolgaságáról szólt, amit Luther De servo arbitrio (A döntés megkötözöttsége) című 1525 írásában, és a Prédikátor könyvéhez szóló kommentárjában (1526/1532) dolgozott fel.

[5] Pár évvel korábban, a 90-es évek elején, ha valaki nekem Szent Bernáttal jött volna, azt mondtam volna neki: „Ki? Szent Bernát? Egy középkori szerzetes! Mit vársz tőle?” Bernátra vonatkozó ismereteimből – pontosabban azok teljes hiányából – akkoriban ez a negatív előítélet következett (úgy hittem, hogy a reformáció előtti kort a „természetes teológia” jellemezte).

[6] Bernard of Clairvaux, On the Song of Songs IV, Sermons (Cistercian Publications, # 40. Michigan: Kalamazoo, 1980. 180-181. oldal. Latinból angolra fordította Irene Edmonds.) 83. prédikáció 1 szakasza, saját fordítás.

[7] Lásd Mózes 1: 22, 28; 2: 1.

[8] Church Dogmatics, III. 3, 80. 240. oldal. saját fordítás.

[9] Az áldások szép csokrait gyűjti össze Varga Gyöngyi: Áldáskönyv (Luther Kiadó, 2014) és Élők földje (Luther Kiadó, 2019) című gyűteménye. A Varga Gyöngyivel készült interjú, “Áldások rád! – Varga Gyöngyi a legősibb szentségről” címmel az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 19–20. számában jelent meg (2019. május 19-én. Digitálisan itt érhető el: https://www.evangelikus.hu/aldasok-rad.)

[10] Az említett verseket lásd az 1 Mózes 1: 4, 10, 12, 18, 21, 25, és 31-ben.

[11] Bruce K. Waltke a Regent College-ban volt professzorom, többek között Mózes első könyvéről adott kurzusán (Lásd Genesis, a Commentary. Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2001).

[12] A közel-keleti kutatások kimutatták, hogy a sémitákat körülvevő kultúrákban az uralkodókat az istenségek képviselőinek látták, ebben az értelemben tekintették őket az istenség képmásainak. A képmás több közel-keleti kultúrában egy isteni felhatalmazásra utalt. Amikor a bibliai teremtéstörténetben Isten képmásáról olvasunk, ilyen hivatkozás is állhat a háttérben, hogy az ember földön úgy éljen, mint Isten képviselője.

[13] Daniel Simango, „The Imago Dei (Gen 1:26-27): a History of Interpretation from Philo to the Present”. Studia Historiae Ecclesiasticae, On-line version ( ISSN 2412-4265, Studia Hist. Ecc. vol. 42 n. 1. Pretoria 2016, http://dx.doi.org/10.17159/2412-4265/2016/1065).

[14] Lutheran Church – Missouri-i Zsinat: Explanation of the Small Catechism. 1991. 107. pont. (http://www.mtolivelutheran.info/uploads/5/9/1/6/5916933/explanation.pdf)

[15] Az „eredendő áldás” kifejezés Mathews Foxtól, az 1940-es születésű volt dominikánus szerzetestől származik. Az áldás természetét itt azonban – Foxtól eltérően – a krisztológia fényében értelmezem, amennyiben Krisztus a teremtés feje és forrása. Az áldás hivatását Krisztus személyéből és nem a teremtett világ belső összefüggéseiből kiindulva értelmezem. Tehát miközben az „eredendő áldás” kifejezést Fox-tól veszem át, más értelemben használom. (Lásd Mary C. Grey, „Creation Spirituality”, The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality, ed. Philip Sheldrake, Westminster John Know Press, Lousville, Kentucky, 2005. 219. oldal, és K. Gnanakan, „Creation and Ecology”, Global Dictionary of Theology, ed. by William A. Dryness and Veli-Matti Karkkainen, IVP Academic, Downers Grove, Illinois, 2008,207-214. oldalak.)

[16] A kép Szent Bernáté: Isten kétszer ajándékozott meg minket, kétszer árasztotta ránk kegyelmét. Először a teremtéskor, ezt mutatja az isteni képmás, másodszor, a megváltáskor, ezt hozta el nekünk Jézus Krisztus.

[17] Eugene H. Peterson, The Gift (szintén megjelent a Contemplative Pastor címmel), ford. Pintér Nóra, 7. fejezet, „Nyitott szemmel imádkozni”, 3. bekezdés. A kiadás folyamatban, még nem jelent meg nyomtatásban.

[18] Institúció III. 3. 9.

[19] A megváltásnak ez a „rekapituláció”-nak hívott nézete Iréneusz tanítására alapul – ennek kifejtésére itt nincs lehetőség. Az Iréneusz-féle szoteriológia az egyházatyák számára általánosan elfogadott kiindulópont volt, a régi és az új teremtés értelmezését ebben a hermeneutikai keretben helyezhetjük el.

[20] Amikor Emil Brunner az Isten és az ember kapcsolódási pontjáról beszél, erről az isteni képmásról szól. Végső soron az isteni képmás értelmezése volt a közte és Karl Barth közt folyó 1934-es vita tárgya. (Emil Brunner, Natural Theology: Comprising Nature and Grace by Professor Dr. Emil Brunner and the Reply No! by Dr. Karl Barth, Wipf and Stock Publishers, 2002. Isten igent mond ránk, Barth és Brunner megbékélő találkozása. Szerk. Lukácsiné Kádár Éva, Kálvin Kiadó 2017).

[21] Dietrich Bonhoeffer a természeti élet jellegét egészen zseniálisan fejti ki az Etika című művében. Fordította Visky S. Béla, Exit Kiadó, Kolozsvár, 2015. (Az angol kiadás sok hasznos lábjegyzete a magyar kiadásból terjedelem miatt ki kellett maradjon, de a téma alaposabb feldolgozásához ezek sokat segítenek. Lásd DBWE 6, Ethics, az angol nyelvű szerkesztő Clifford J. Green.)

[22] Wilfrid Stinissen OCD, Kontemplatív ima a Kármelben (Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2008), 41. o.

[23] Dietrich Bonhoeffer, “Daily Text Meditation for June 7 and 8, 1944”, Conspiracy and Imprisonment, 1940-1945. Dietrich Bonhoeffer Works, Volume 16 (Minneapolis: Fortress Press, 2006, 628-633). 632. oldal, saját fordítás.